PinAndTravel

Taisyklės ir sąlogos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės nustato tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir vykdymo tvarką Pirkėjui apsiperkant Pardavėjo Interneto svetainėje.

1.2. Šiose Taisyklėse yra nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Interneto svetainėje susijusios sąlygos.

1.3. Pirkėjas patvirtina šias Taisykles pažymėjęs varnelę ir su jomis susipažįsta prieš susikurdamas Pirkėjo paskyrą arba jos nesusikūręs prieš įsigydamas Pardavėjo prekes. Patvirtintos Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

2. SĄVOKOS

2.1. „Pirkėjas“ – Vartotojas, kuris yra veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; arba juridinis asmuo, perkantis prekes savo verslo, prekybos, amato ar profesijos tikslais.

2.2. „Vartotojas“ – fizinis asmuo, sudarantis ar siekiantis sudaryti sutartį, kuri nesusijusi su asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija. Vartotojas prekes ar paslaugas perka tik savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

2.3. „Pardavėjas“ – PinAndTravel el. pašto adresas info@pinandtravel.lt,  adresas: vVaikystės g. 2A, Avižienių km., LT-14184 Vilniaus r.

2.4. „Interneto svetainė“ – Pardavėjui priklausanti ir valdoma interneto svetainė, adresu www.PinAndTravel.lt kurioje yra pateikiami bei vykdomi Pirkėjo užsakymai.

2.5. „Taisyklės“ – šios taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Interneto svetainėje ir kiekvienai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Interneto svetainėje esančias prekes užsiregistruodamas ir sukurdamas paskyrą arba be registracijos. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.2. Kai Pirkėjas atsiskaito už jo pasirinktas prekes su Pardavėjui, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas apsipirkdamas Pardavėjo Interneto svetainėje turi šias teises:

4.1.1. iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

4.1.2. reikalauti iš Pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę) pagal tvarką, numatytą šiose Taisyklėse;

4.1.3. vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą pagal tvarką, numatytą šiose Taisyklėse;

4.1.4. į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą;

4.1.5. jeigu Pirkėjas yra Vartotojas – kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, o jeigu juridinis asmuo – tik į teismą, jeigu Pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti jas ir (ar) suteikti informaciją.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas pagal Pardavėjo nustatytą tvarką ir terminus šiose Taisyklėse bei Interneto svetainėje.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju tik Interneto svetainėje aptartais būdais – Pirkėjo el. paštu arba telefonu. Šalys susitaria, kad bet kokia kita komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne aptartais būdais (ne Pirkėjo el. paštu arba telefonu), šalių neįpareigoja.

4.4. Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti grąžinamas prekes.

4.5. Pirkėjui yra draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti Interneto svetainėje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Pardavėjo sutikimo.

4.6. Šios Interneto svetainės turinys, prekių aprašymai bei išdėstymas, įskaitant nuotraukas, vaizdo medžiagą ir tekstus, yra saugomas autorių teisių ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė. Paveikslėlius, vaizdo medžiagą, tekstus bei bet kokią kitą tekstinę ar vaizdinę informaciją leidžiama naudoti tik esant aiškiam rašytiniam Pardavėjo sutikimui.

5. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (galutinis atsiskaitymo būdų sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

5.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

5.1.2. banko pavedimu;

5.1.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu (jei yra numatyta tokia galimybė);

5.1.4. kitais Interneto svetainėje nurodytais būdais.

5.2. Prekių kainos Interneto svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius.

5.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, yra patvirtinamas prekių užsakymas. Prekių užsakymo patvirtinimo dokumentas yra PVM sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir prekėms taikomas garantijos dokumentas. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui gali būti pateikiama fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti Interneto svetainėje. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

6.2. Pirkėjas užsisakytas prekes gali priimti pats, pateikdamas galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą) arba užsakymo metu nurodytas kitas asmuo, kuris pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą jas pristatančios įmonės atstovui.

6.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių, jam yra taikomos prekių atsiėmimo taisyklės.

6.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Omniva paštomatų, jam yra taikomos prekių atsiėmimo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti ČIA.

6.5. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš LP EXPRESS, jam yra taikomos prekių atsiėmimo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti ČIA.

6.6. Prekių pristatymo per kurjerį būdu Pirkėjas privalo pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekė yra perduota. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

6.7. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju bei pranešti dėl pasikeitusių pristatymo terminų. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą šalių sutartą terminą, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir reikalauti grąžinti visos sumokėtos sumos.

6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.9. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes bei jų pristatymą, prekės grąžinamos Pardavėjui, prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius Pardavėjui taikomus banko mokesčius bei prekių pristatymo mokestį.

6.10. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas nebuvo už prekes sumokėjęs, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama.

7. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šiose Taisyklėse nurodytų, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti internetu sudarytos nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties, išskyrus šios dalies 7.2 punkte numatytas išimtis.

7.2. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma:

7.2.1. kai Pirkėjas užsisakė prekes pagal specialius Pirkėjo nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą;

7.2.2. kai Pirkėjas užsisakė supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

7.2.3. juridiniams asmenims.

7.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu, jei prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas privalo apžiūrėti prekes taip, kaip tai galėtų padaryti tiesiogiai prekybos vietoje. Panaudotą kokybišką prekę galima grąžinti tik Pardavėjui geranoriškai sutikus.

7.4. Pirkėjas gali atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes prisijungdamas prie savo paskyros Interneto svetainėje. Jeigu Pirkėjas neturi paskyros Interneto svetainėje, jis ją privalo susikurti ir įvesti prekių užsakymo numerį. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo prašymą dėl prekių grąžinimo, yra sugeneruojamas prekių grąžinimo lipdukas, kurį Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie prekių grąžinimą dienos kartu su grąžinamomis prekėmis turi pristatyti registruotu paštu Pardavėjo nurodytu adresu ir atsiųsti išsiųstų prekių siuntos kodą Pardavėjo el. paštu.

7.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

7.6. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

7.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7.8. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo užsakyme nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

7.8.1. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

7.8.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

7.8.3. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

7.9. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šios dalies reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

7.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti sutartį.

7.11. Pardavėjas grąžina Pirkėjui šio sumokėtą kainą už prekes, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

8. PREKIŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo dienos pakeisti nusipirktus daiktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Teisė pakeisti įsigytą prekę šioje dalyje nustatyta tvarka suteikiama tik tuomet, kai Pirkėjas yra Vartotojas.

8.2. Pirkėjas gali pakeisti ir grąžinti prieš tai įsigytas prekes prisijungdamas prie savo paskyros Interneto svetainėje. Jeigu Pirkėjas neturi paskyros Interneto svetainėje, jis ją privalo susikurti ir įvesti prekių užsakymo numerį. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo prašymą dėl prekių keitimo, yra sugeneruojamas prekių grąžinimo lipdukas, kurį Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie prekių grąžinimą dienos kartu su grąžinamomis prekėmis turi pristatyti registruotu paštu Pardavėjo nurodytu adresu ir atsiųsti išsiųstų prekių siuntos kodą Pardavėjo el. paštu.

8.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu, jei prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas privalo apžiūrėti prekes taip, kaip tai galėtų padaryti tiesiogiai prekybos vietoje. Panaudotą kokybišką prekę galima grąžinti tik Pardavėjui geranoriškai sutikus.

8.4. Grąžindamas keičiamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

8.5. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tai Pirkėjas pagal 8.2 numatytą tvarką turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo dienos grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.6. Keičiant prekes šioje dalyje įtvirtintu būdu Pirkėjui tenka visos prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos. Jeigu Pardavėjas negali įgyvendinti Pirkėjo prašymo pakeisti prekes, Pardavėjas grąžina Pirkėjui šio sumokėtą kainą už prekes, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

8.7. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus nėra tenkinamas įsigijus šias prekes ne nuotolinės sutarties pagrindu (fizinėse parduotuvėse):

8.7.1. megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius;

8.7.2. pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius;

8.7.3. siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius;

8.7.4. liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius.

9. PREKĖS KOKYBĖ IR PIRKĖJO TEISĖS, KAI JAM PARDUOTA NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖ

9.1. Prekės savybės atitinka sutartį ir yra kokybiškos, jeigu:

9.1.1. daiktas atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;

9.1.2. daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;

9.1.3. daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pirkėjas pranešė Pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria Pardavėjas sutiko;

9.1.4. daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

9.2. Prekių nuotraukos, esančios Interneto svetainėje, skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl Pirkėjas turi vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

9.3. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės perdavimo dienos pasirinkti vieną iš galimų gynimosi būdų:

9.3.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

9.3.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

9.3.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

9.3.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

9.4. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

9.5. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

9.6. Pirkėjas gali grąžinti netinkamos kokybės prekes pranešę mums el. paštu info.beautyone.lt@gmail.com klientas grąžindamas prekes nurodo jų trūkumus bei prideda nuotrauką, kurioje aiškiai matosi jų defektai. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo prašymą dėl prekių grąžinimo, yra sugeneruojamas prekių grąžinimo lipdukas, kurį Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie prekių grąžinimą dienos, kartu su grąžinamomis prekėmis bei prekių grąžinimo išlaidas patvirtinančiu čekiu turi pristatyti registruotu paštu Pardavėjo nurodytu adresu ir atsiųsti išsiųstų prekių siuntos kodą Pardavėjo el. paštu.

9.7. Pardavėjui pripažinus, kad Pirkėjui parduotos prekės buvo netinkamos kokybės, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjo sumokėtą kainą už prekes. Pardavėjas taip pat atlygina Pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.

9.8. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

9.9. Pardavėjui pripažinus, kad Pirkėjui parduotos prekės buvo tinkamos kokybės arba prekės trūkumas yra mažareikšmis, arba prekė tapo netinkamos kokybės dėl 9.5 punkte nurodytų pirkėjo veiksmų, ir Pirkėjo prašymo netenkinus, Pardavėjas grąžina Pirkėjui prekes atgal, negrąžindamas Pirkėjo sumokėtos sumos ir neatlygindamas prekės grąžinimo išlaidų.

9.10. Kai netinkamos kokybės daiktas keičiamas kitu analogišku, kuris skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujo daikto kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Tokiu atveju Pardavėjas taip pat atlygina Pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.

10. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

10.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra pakeisti šias Taisykles. Pardavėjas Pirkėjui rekomenduoja reguliariai lankytis Interneto svetainėje, kad surastų naujausią Taisyklių versiją.

10.2. Pardavėjas gali pranešti Pirkėjui apie esminius Taisyklių pakeitimus pagal Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją. Pardavėjas taip pat gali imtis papildomų veiksmų tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai. Ar pakeitimai laikomi esminiais, nustato tik Pardavėjas. Šių pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos „paskutinį kartą atnaujintos“ dienos. Toliau naudojantis Interneto svetaine po atliktų pakeitimų reiškia, kad Pirkėjas sutinka su tokiais pakeitimais.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šalių komunikacija vyksta Interneto svetainėje esančiomis priemonėmis, el. paštu arba telefonu. Visais atvejais už veikiančio el. pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

11.2. Susikūręs paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

11.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.4. Tarp šalių atsirandantys santykiai dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai susitarti per 14 (keturiolika) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (Vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

DĖl kilusių klausimų susisiekti – info@pinandtravel.lt

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu.